Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Agnieszka Gębura

Agnieszka Gębura

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 64, przynależność: Klub Radnych Niezależni

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
4 Sprawa drogi w Mścicach interpelacja 2019-02-11 2019-02-12
61 Wycięcie drzewa w Mścicach przy ul. Północnej interpelacja 2019-10-28 2019-11-12
62 Droga gminna osiedlowa w Mścicach interpelacja 2019-10-28 2019-11-08
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-10 Porządek obrad i wnioski do porządku obrad II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie zgody na trzyosobowe składy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2018-12-10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania komisji infrastruktury technicznej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania komisji oświatowo - społecznej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania komisji budżetowo - finansowej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytu publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 przełożenie głosowania na kolejną sesję Rady Gminy w Będzinie uchwały w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Będzino II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Będzino na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino II Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2018-12-17 08:32:10 Głosowanie testowe III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Przyjęcie porządku obrad i wnioski do porządku obrad III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 W sprawie przeniesienia na kolejną sesję przyjęcia protokołu z ostatniej sesji III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2018 III Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025 III Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2018-12-17 Przeniesienie głosowania na kolejną sesje uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019, na terenie Gminy Będzino III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019, na terenie Gminy Będzino III Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2019 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2020 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży pożarnej w Będzinie III Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2018-12-17 Przeniesienie na późniejszy termin podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Będzino. III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Porządek obrad i wnioski do porządku obrad IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego harmonogramu pracy Rady Gminy w Będzinie IV Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Tymieniu i przyjęcia jego statutu IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu z poprawką pkt. 5 w regulaminie z wykreśleniem słowa "bezpłatne" IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz Klubie Senior+ w Mścicach IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-01-28 09:11:59 Przyjęcie porządku obrad Testowa sesja za
2019-01-28 09:14:57 Uchwała nad projektem uchwały testowej 001 Testowa sesja przeciw
2019-01-28 09:18:53 Głosowanie na projektem uchwały testowej nr 002 Testowa sesja przeciw
2019-01-29 09:24:33 w sprawie Uchwały nr 1 Testowa sesja za
2019-01-29 09:27:03 w sprawie Uchwały nr 2 Testowa sesja przeciw
2019-01-29 09:30:30 w sprawie Uchwały nr 3 Testowa sesja wstrzymał się
2019-01-29 09:20:02 nad porządkiem obrad Testowa sesja za
2019-03-28 09:14:51 Przyjęcie porządku obrad i wnioski do porządku obrad VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:16:30 Przyjęcie protokołu z V Sesji VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:49:33 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:54:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:59:15 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:14:08 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku” VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:19:50 Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:21:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:33:24 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzino VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:35:53 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:41:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:44:34 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:46:44 Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:04:16 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:34:34 Przyjęcie protokołu z VI Sesji VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:46:13 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:50:11 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:55:59 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:10:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:13:36 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:43:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2019-04-26 10:48:45 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:52:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:55:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”. VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:57:18 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:32:22 Przyjęcie porządku obrad VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 11:00:01 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 11:01:42 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 11:04:00 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 09:22:03 Przyjęcie porządku obrad IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 09:25:17 Przyjęcie protokołu z VIII sesji IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 10:26:18 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2019-06-26 10:29:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok (Projekt nr 2) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 10:50:29 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 (Projekt nr 3) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:25:48 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 (Projekt nr 4) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:27:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 (Projekt nr 5) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:33:54 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany: Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032. (Projekt nr 6) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:36:59 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223) (Projekt nr 7) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:39:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 (Projekt nr 8) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 12:01:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Projekt nr 9) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 12:06:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania nieruchomości w trybie bezprzetargowym (Projekt nr 10) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 09:12:50 Przyjęcie porządku obrad X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 09:14:13 Przyjęcie protokołu z IX Sesji X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 09:54:17 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata obrachunkowe 2020 i 2021 w celu realizacji zamówienia publicznego; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:05:48 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:09:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/34/2019 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:12:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice w Gminie Będzino; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:16:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych w miejscowości Dobrzyca; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:23:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 10:11:54 w sprawie zmiany porządku obrad XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 10:13:31 w sprawie przyjęcia protokołu z X Sesji XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:00:26 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:05:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:07:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:09:08 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:11:47 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:19:39 Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Będzinko na sołectwa: Będzinko i Barnin/Zagaje XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:17:33 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 10:06:01 Przyjęcie porządku obrad XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 10:06:58 Przyjęcie protokołu z XI Sesji XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 10:56:03 Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej w Łeknie XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 10:58:34 Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 11:01:33 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 11:07:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 09:15:20 Przyjęcie zmiany porządku obrad XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 09:17:48 w sprawie przyjęcia protokołu z XIII Sesji XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 10:52:09 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:03:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów sołectw Gminy Będzino XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2019-12-19 11:05:29 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:07:37 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:11:42 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:13:54 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:16:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:21:05 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:23:33 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-30 09:08:49 Przyjęcie porządku obrad XV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-30 09:59:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 XV Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2019-12-30 10:04:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 XV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-30 10:09:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2020 rok XV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 09:11:36 Przyjęcie porządku obrad XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 09:13:25 Przyjęcie protokołu z XIV Sesji XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 09:14:00 Przyjęcie protokołu z XV Sesji XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:15:23 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:17:28 Podjęcie uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:18:56 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:22:55 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:26:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:29:11 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:30:46 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:37:49 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-02-05 10:40:22 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 09:15:41 Przyjęcie protokołu z XIV Sesji XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 09:16:57 Przyjęcie protokołu z XV Sesji XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:42:01 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za