Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Nożykowski

Andrzej Nożykowski

Przewodniczący

Okręg: 2, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 21.06.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowo - Finansowa stała II/5/18 wiceprzewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
81 Działka nr 261 w Mścicach interpelacja 2020-09-17 2020-10-01
82 Działka nr 261 w Mścicach interpelacja 2020-10-01 2020-10-15
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-06 12:05:43 Testowa uchwała Sesja Testowa za
2018-12-06 12:06:53 uchwała testowa Sesja Testowa przeciw
2020-07-17 11:01:36 Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z dn. 29.05.2020 r. XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 11:02:23 Przyjęcie protokołu Nr XXII/2020 z dn. 17.06.2020 r. XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:07:56 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na 2020 r. XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-07-17 12:08:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:13:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesyłu XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:19:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:22:17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej przez Radną Barbarę Grudzień XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:43:42 Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-17 08:21:04 Przyjęcie porządku obrad XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-17 08:27:50 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec”; (Projekt nr 1) XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-17 08:30:11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec”; (Projekt nr 2) XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 09:11:30 Przyjęcie zmiany porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 09:13:50 Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2020 z dn. 17.07.2020 r. XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 09:15:09 Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z dn. 17.08.2020 r. XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 11:18:26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1) XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-08-28 12:19:11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok (Projekt nr 2) XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-08-28 12:25:07 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 (Projekt nr 3). XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-08-28 12:47:21 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Projekt nr 4). XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-08-28 12:49:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy (Projekt nr 5). XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-09-15 09:19:47 Przyjęcie zmiany porządku obrad XXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-09-15 09:20:51 Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z dn. 28.08.2020 r. XXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-09-15 09:59:15 Podjęcie uchwały Projekt nr 1 – w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; XXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:11:08 Przyjęcie zmiany porządku obrad XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:12:19 Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2020 z dn. 15.09.2020 r. XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:15:05 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:28:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:31:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Będzino XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:33:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino; XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:34:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:24:00 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Będzino XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:27:59 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:47:16 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:45:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:41:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:52:24 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3509Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 11:39:14 Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 85/13 położonej w miejscowości Będzino XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 11:48:08 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:54:31 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3509Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 11:56:37 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin deklarujących wolę uczestnictwa w przyszłej aglomeracji Koszalin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Koszalin, realizowanego dla: Gminy Miasta Koszalin, Gminy Będzino i Gminy Manowo XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za