Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Nożykowski

Andrzej Nożykowski

Przewodniczący

Okręg: 2, zdobyte głosy: 88, przynależność:

Status: powołany - 21.06.2020

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetowo - Finansowa stała II/5/18 oraz Uchwała zmieniająca XXIII/150/20 wiceprzewodniczący
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
81 Działka nr 261 w Mścicach interpelacja 2020-09-17 2020-10-01
82 Działka nr 261 w Mścicach interpelacja 2020-10-01 2020-10-15
97 Fundusze pozabudżetowe interpelacja 2021-01-05 2021-01-19
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-06 12:05:43 Testowa uchwała Sesja Testowa za
2018-12-06 12:06:53 uchwała testowa Sesja Testowa przeciw
2020-07-17 11:01:36 Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z dn. 29.05.2020 r. XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 11:02:23 Przyjęcie protokołu Nr XXII/2020 z dn. 17.06.2020 r. XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:07:56 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na 2020 r. XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-07-17 12:08:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:13:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesyłu XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:19:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:22:17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej przez Radną Barbarę Grudzień XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:43:42 Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-17 08:21:04 Przyjęcie porządku obrad XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-17 08:27:50 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec”; (Projekt nr 1) XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-17 08:30:11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec”; (Projekt nr 2) XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 09:11:30 Przyjęcie zmiany porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 09:13:50 Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2020 z dn. 17.07.2020 r. XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 09:15:09 Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z dn. 17.08.2020 r. XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 11:18:26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1) XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-08-28 12:19:11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok (Projekt nr 2) XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-08-28 12:25:07 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 (Projekt nr 3). XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-08-28 12:47:21 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Projekt nr 4). XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-08-28 12:49:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy (Projekt nr 5). XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-09-15 09:19:47 Przyjęcie zmiany porządku obrad XXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-09-15 09:20:51 Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z dn. 28.08.2020 r. XXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-09-15 09:59:15 Podjęcie uchwały Projekt nr 1 – w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; XXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:11:08 Przyjęcie zmiany porządku obrad XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:12:19 Przyjęcie protokołu Nr XXVI/2020 z dn. 15.09.2020 r. XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:15:05 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:28:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zryczałtowanej miesięcznej diety dla sołtysów sołectw gminy Będzino XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:31:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Będzino XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:33:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 190/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino; XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 09:34:33 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:24:00 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Będzino XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:27:59 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:47:16 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:45:15 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:41:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:52:24 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3509Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 11:39:14 Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec planowanej inwestycji polegającej na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 85/13 położonej w miejscowości Będzino XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 11:48:08 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 10:54:31 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Koszalińskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi nr: 3327Z, 3505Z, 3506Z, 3509Z, 3514Z i 3525Z w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-10-08 11:56:37 Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin deklarujących wolę uczestnictwa w przyszłej aglomeracji Koszalin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Koszalin, realizowanego dla: Gminy Miasta Koszalin, Gminy Będzino i Gminy Manowo XXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmiany porządku obrad XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (projekt nr 1) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. (projekt nr 2) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 (projekt nr 3) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino (projekt nr 4) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino (projekt nr 5) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/167/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 6) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wystąpienia o opinię do propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt nr 7) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” (projekt nr 8) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino (projekt nr 9) – projekt dodatkowy XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (projekt nr 1) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych (projekt nr 2) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 (projekt nr 3) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (projekt nr 4) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Będzinie na lata 2021-2024 (projekt nr 5) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Będzino na lata 2021-2024 (projekt nr 6) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino (projekt nr 7) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019 (projekt nr 8) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (projekt nr 9) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie
2020-12-29 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmiany porządku obrad XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXVII/2020 z dn. 08.10.2020 r. XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (projekt nr 1) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 (projekt nr 2) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. (projekt nr 3) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino (projekt nr 4) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 5) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino (projekt nr 6) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym części działki oznaczonej nr 172/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino (projekt nr 7) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 9 h) Uchwała w sprawie w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych (projekt nr 8) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (projekt nr 9) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 (projekt nr 10) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 (projekt nr 11) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-01-28 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmiany porządku obrad XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki wójta XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosków radnych o zmiany w budżecie XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 (projekt nr 2) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Będzinie nr XII/113/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie (projekt nr 3) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020-2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 (projekt nr 4) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 (projekt nr 5) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (projekt nr 6) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (projekt nr 7) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. (projekt nr 8) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (projekt nr 9) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwału w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2021 rok (projekt nr 10) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino (projekt nr 11) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o obniżenie stawki w § 1. pkt 3 z 81 zł na 58 zł. (projekt nr 12) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 12) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego (projekt nr 13) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino (projekt nr 14) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-02-25 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-02-25 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXVIII/2020 z dn. 05.11.2020 r. XXXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-02-25 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXIX/2020 z dn. 03.12.2020 r. XXXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-02-25 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXX/2020 z dn. 29.12.2020 r. XXXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-02-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (projekt nr 1) XXXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (projekt nr 1) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 (projekt nr 2) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 (projekt nr 4) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym (projekt nr 6) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (projekt nr 7) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 (projekt nr 8) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021 (projekt nr 9) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” (projekt nr 10) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. (projekt nr 11) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz ośrodków wsparcia Dzienny Dom Pobytu "Pod Świerkami" w Tymieniu i Klub Senior+ w Mścicach (projekt nr 5) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-04-19 Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesja Rady Gminy w Będzinie [nadzwyczajna] za
2021-04-19 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do reprezentowania Rady Gminy w Będzinie w postępowaniu przed sądem XXXIV Sesja Rady Gminy w Będzinie [nadzwyczajna] za
2021-04-30 09:17:16 Przyjęcie zmiany porządku obrad XXXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-04-30 09:47:07 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. XXXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-04-30 09:49:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029; XXXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-04-30 09:53:26 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025; XXXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-04-30 10:14:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 7/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w Gminie Będzino; XXXV Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-04-30 10:23:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino XXXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-04-30 10:23:52 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino XXXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-04-30 10:26:02 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym XXXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-04-30 10:34:11 Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie XXXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-04-30 10:18:31 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino. XXXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 09:14:04 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXXIII/2021 z dn. 25.03.2021 r. XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 09:45:40 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji; XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 09:49:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029; XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 09:56:00 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022; XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 10:00:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji; XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 10:04:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, ja i również trybu ich pobierania; XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-06-10 09:23:01 Przyjęcie porządku obrad XXXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-06-10 10:27:28 Opinia w sprawie skierowania wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej do organów ścigania XXXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-06-29 09:21:52 Przyjęcie porządku obrad XXXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-06-29 10:24:49 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-06-29 10:31:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-06-29 10:34:04 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 r. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-06-29 10:44:07 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XXXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-06-29 11:00:03 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino XXXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-06-29 10:49:32 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XXXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-06-29 10:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą “Kąpielisko Obóz Pleśna” zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino. XXXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 09:16:47 Przyjęcie porządku obrad XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 09:18:23 Przyjęcie protokołu nr XXXV/2021 z dn. 30.04.2021 r. XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 09:19:14 Przyjęcie protokołu nr XXXVI/2021 z dn. 28.05.2021 r. XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 09:20:06 Przyjęcie protokołu nr XXXVII/2021 z dn. 10.06.2021 r. XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 11:28:21 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-07-29 12:10:49 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2020 rok XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 13:21:36 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020 XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-07-29 13:43:23 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 13:46:53 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 13:47:49 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 13:48:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych w drodze bezprzetargowej XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 13:49:47 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie praw własności nieruchomości oznaczonych nr działek 142/18, 142/22, 142/23 oraz 142/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Tymień w Gminie Będzino XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 13:51:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w formie bezprzetargowej użytkownikom wieczystym gruntu XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 13:53:29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 13:55:50 Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 13:56:47 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Będzino na lata 2019-2023 za rok 2020 XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 14:04:13 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 14:10:02 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-07-29 14:13:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXl/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. XXXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-08-24 09:16:14 Przyjęcie porządku obrad XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-08-24 09:25:43 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-08-24 09:52:13 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-09 09:15:48 Przyjęcie zmiany porządku obrad XLII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-09 09:17:57 Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/2021 z dn. 29.06.2021 r. XLII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-09 09:18:44 Przyjęcie protokołu nr XXXIX/2021 z dn. 29.07.2021 r. XLII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-09 09:19:31 Przyjęcie protokołu nr XL/2021 z dn. 12.08.2021 r. XLII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-09 09:20:08 Przyjęcie protokołu nr XLI/2021 z dn. 24.08.2021 r. XLII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-09 09:30:57 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. XLII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-09 09:33:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 XLII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-09 10:02:48 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych XLII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-09 10:10:50 Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie XLII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-09 10:34:50 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XLII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-09 09:37:33 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. XLII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 09:14:29 Przyjęcie porządku obrad XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 12:52:13 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 12:53:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 12:55:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r.; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 13:00:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 13:02:10 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 13:14:04 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 13:41:27 Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-09-30 13:43:55 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino”; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 13:44:50 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski”; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 13:49:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 7/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w Gminie Będzino; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-09-30 13:58:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 Przyjęcie porządku obrad XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-08-12 Przyjęcie porządku obrad XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-08-12 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:16:36 Podjęcie porządku obrad XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 11:00:49 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 11:16:03 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 11:16:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029r XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 11:35:30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-10-28 11:50:52 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 11:58:11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 12:04:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +w Tymieniu oraz w Klubie „Senior +” w Mścicach XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 12:18:51 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 12:24:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2021-10-28 12:32:12 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:51:55 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 1 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:53:32 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 2 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:54:03 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 3 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:54:34 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 4 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:55:02 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 5 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:55:44 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 6 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:56:34 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 7 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:57:33 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 8 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:58:13 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 9 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:58:42 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 10 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:59:13 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 11 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:59:41 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 12 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 11:00:11 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 13 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 12:43:25 Podjęcie uchwały w sprawie skargi D.R – P. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 12:52:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 13:13:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeniesienia siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie do Strachomina XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 13:15:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-11-24 09:11:45 Podjęcie porządku obrad XLV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-11-24 09:22:42 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok. XLV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-11-24 09:29:29 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 XLV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-11-24 09:30:30 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino XLV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-11-24 09:52:33 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. XLV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-11-24 09:58:20 Uchwała w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Uchwała Nr XLIII/270/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2021r. XLV Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-12-17 09:11:35 Podjęcie porządku obrad XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-17 09:42:26 Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-17 09:45:21 Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-17 10:44:21 Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej” XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-12-17 11:18:15 Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-17 11:29:37 Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021rok XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-17 11:34:20 Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-30 09:11:59 Podjęcie porządku obrad. XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-30 09:17:34 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2021. XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-30 09:21:17 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach”. XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-30 09:25:05 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników”. XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-30 09:29:10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości. XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-30 09:32:48 Uchwała w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2022-01-24 09:16:55 Podjęcie porządku obrad. XLVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie. za
2022-01-24 09:23:47 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2022-2034. XLVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie. za
2022-01-24 09:46:23 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022. XLVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie. za
2022-01-24 09:50:45 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice. XLVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie. za
2022-01-24 10:17:46 Uchwała w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej i nadania statutu pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej”. XLVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie. przeciw
2022-01-24 10:54:43 Uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Będzino w sprawie włączenia obszaru sołectwa Mścice do Miasta Koszalina. XLVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie. przeciw
2022-01-24 10:58:00 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników” w roku obrachunkowym 2022. XLVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie. za