Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Diana Kret

Diana Kret

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 77, przynależność: Klub Radnych Niezależni

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, wniosków i petycji stała II/4/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
13 Powiększenie i utwardzeniu parkingu przy budynku nr 44 w Tymieniu interpelacja 2019-03-05 2019-03-07
14 Lampa na klombie w Tymieniu interpelacja 2019-03-05 2019-03-07
46 Podatki z elektrowni wiatrowej w Tymieniu interpelacja 2019-06-19 2019-07-03
52 Oczyszczalnia ścieków w Tymieniu interpelacja 2019-07-25 2019-08-08
58 Modenizacja drogi gminnej od drogi krajowej DK11 w Tymieniu do wsi Strachomino interpelacja 2019-10-17 2019-10-30
75 Oczyszczalnia ścieków w Tymieniu interpelacja 2020-08-28 2020-09-11
76 Inwestycje na terenie gminy interpelacja 2020-08-28 2020-09-11
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-10 Porządek obrad i wnioski do porządku obrad II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie zgody na trzyosobowe składy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2018-12-10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania komisji infrastruktury technicznej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania komisji oświatowo - społecznej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania komisji budżetowo - finansowej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytu publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 przełożenie głosowania na kolejną sesję Rady Gminy w Będzinie uchwały w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Będzino II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Będzino na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino II Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2018-12-17 08:32:10 Głosowanie testowe III Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2018-12-17 Przyjęcie porządku obrad i wnioski do porządku obrad III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 W sprawie przeniesienia na kolejną sesję przyjęcia protokołu z ostatniej sesji III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2018 III Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025 III Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2018-12-17 Przeniesienie głosowania na kolejną sesje uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019, na terenie Gminy Będzino III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019, na terenie Gminy Będzino III Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2019 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2020 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży pożarnej w Będzinie III Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2018-12-17 Przeniesienie na późniejszy termin podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Będzino. III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Porządek obrad i wnioski do porządku obrad IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego harmonogramu pracy Rady Gminy w Będzinie IV Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Tymieniu i przyjęcia jego statutu IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu z poprawką pkt. 5 w regulaminie z wykreśleniem słowa "bezpłatne" IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz Klubie Senior+ w Mścicach IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-01-28 09:11:59 Przyjęcie porządku obrad Testowa sesja za
2019-01-28 09:14:57 Uchwała nad projektem uchwały testowej 001 Testowa sesja za
2019-01-28 09:18:53 Głosowanie na projektem uchwały testowej nr 002 Testowa sesja przeciw
2019-01-29 09:24:33 w sprawie Uchwały nr 1 Testowa sesja przeciw
2019-01-29 09:27:03 w sprawie Uchwały nr 2 Testowa sesja przeciw
2019-01-29 09:30:30 w sprawie Uchwały nr 3 Testowa sesja wstrzymał się
2019-01-29 09:20:02 nad porządkiem obrad Testowa sesja wstrzymał się
2019-02-07 13:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 13:29:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 V Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2019-02-07 13:39:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2019 Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 13:50:15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025" V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 13:59:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 14:08:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. dot. utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 14:12:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. dot. utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 14:17:57 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 10:09:05 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 10:11:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji II, nr III i nr IV V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:14:51 Przyjęcie porządku obrad i wnioski do porządku obrad VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:16:30 Przyjęcie protokołu z V Sesji VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:49:33 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:54:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 VI Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2019-03-28 09:59:15 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:14:08 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku” VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:19:50 Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:21:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:33:24 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzino VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:35:53 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:41:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:44:34 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:46:44 Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:04:16 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:34:34 Przyjęcie protokołu z VI Sesji VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:46:13 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:50:11 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:55:59 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:10:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" VII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2019-04-26 10:13:36 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:43:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2019-04-26 10:48:45 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:52:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:55:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”. VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:57:18 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:32:22 Przyjęcie porządku obrad VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 11:00:01 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 11:01:42 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 11:04:00 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 09:10:06 Przyjęcie porządku obrad VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 09:11:45 Przyjęcie protokołu z VII Sesji VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:09:05 Podjęcie uchwały (Projekt nr 1) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:14:11 Podjęcie uchwały (Projekt nr 2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:16:03 Podjęcie uchwały (Projekt nr 3) w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:18:08 Podjęcie uchwały (Projekt nr 4) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:21:19 Podjęcie uchwały (Projekt nr 5) w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:23:02 Podjęcie uchwały (Projekt nr 6) w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:24:30 Podjęcie uchwały (Projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:28:38 Podjęcie uchwały (Projekt nr 8, dawniej 10) w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:34:08 Podjęcie uchwały (Projekt nr 9, dawniej 11) w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2019-05-31 10:40:02 Podjęcie uchwały (Projekt nr 10, dawniej 12) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Mieszko VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:43:27 Podjęcie uchwały (Projekt nr 11, dawniej 13) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Ludmiła VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 11:07:56 Zmiana porządku obrad VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 09:22:03 Przyjęcie porządku obrad IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 09:25:17 Przyjęcie protokołu z VIII sesji IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 10:26:18 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 10:29:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok (Projekt nr 2) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2019-06-26 10:50:29 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 (Projekt nr 3) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:25:48 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 (Projekt nr 4) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:27:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 (Projekt nr 5) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:33:54 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany: Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032. (Projekt nr 6) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:36:59 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223) (Projekt nr 7) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:39:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 (Projekt nr 8) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 12:01:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Projekt nr 9) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 12:06:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania nieruchomości w trybie bezprzetargowym (Projekt nr 10) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 09:12:50 Przyjęcie porządku obrad X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 09:14:13 Przyjęcie protokołu z IX Sesji X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 09:54:17 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata obrachunkowe 2020 i 2021 w celu realizacji zamówienia publicznego; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:05:48 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:09:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/34/2019 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:12:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice w Gminie Będzino; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:16:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych w miejscowości Dobrzyca; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:23:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 10:11:54 w sprawie zmiany porządku obrad XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 10:13:31 w sprawie przyjęcia protokołu z X Sesji XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:00:26 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:05:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:07:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:09:08 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:11:47 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:19:39 Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Będzinko na sołectwa: Będzinko i Barnin/Zagaje XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:17:33 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 10:06:01 Przyjęcie porządku obrad XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 10:06:58 Przyjęcie protokołu z XI Sesji XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 10:56:03 Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej w Łeknie XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 10:58:34 Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 11:01:33 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 11:07:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 09:14:24 Przyjęcie porządku obrad XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 09:19:09 Przyjęcie protokołu z XII Sesji XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 10:11:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 10:20:59 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 10:24:13 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 10:31:18 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 10:35:22 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 10:37:20 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 10:42:22 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 109/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Będzino XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 10:46:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr działki 72 położonej w obrębie ewidencyjnym Strzepowo w Gminie Będzino XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 10:49:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Łopienica XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 10:53:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Będzino na lata 2020-2022 XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-11-29 11:15:27 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Będzino XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2019-11-29 11:19:43 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na rok obrachunkowy 2020 w celu realizacji zamówienia publicznego XIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 09:15:20 Przyjęcie zmiany porządku obrad XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 09:17:48 w sprawie przyjęcia protokołu z XIII Sesji XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 10:52:09 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:03:23 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów sołectw Gminy Będzino XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2019-12-19 11:05:29 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:07:37 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:11:42 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:13:54 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:16:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:21:05 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-19 11:23:33 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów XIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-30 09:08:49 Przyjęcie porządku obrad XV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-30 09:59:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2020 XV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-30 10:04:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 XV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-12-30 10:09:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2020 rok XV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 09:11:36 Przyjęcie porządku obrad XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 09:13:25 Przyjęcie protokołu z XIV Sesji XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 09:14:00 Przyjęcie protokołu z XV Sesji XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:15:23 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:17:28 Podjęcie uchwały w sprawie poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:18:56 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:22:55 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:26:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Będzino nieruchomości oznaczonej nr działki 17/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Miłogoszcz XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:29:11 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:30:46 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2019/2020 XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:37:49 Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-02-05 10:40:22 Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej lub publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Będzino, ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Będzino oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 09:15:41 Przyjęcie protokołu z XIV Sesji XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 09:16:57 Przyjęcie protokołu z XV Sesji XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-05 10:42:01 Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy w Będzinie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino XVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-14 11:10:25 Przyjęcie porządku obrad XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-14 11:16:18 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-14 11:14:17 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-24 09:17:38 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości wchodzącej w skład mienia komunalnego Gminy Będzino XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-02-24 09:13:43 Przyjęcie porządku obrad XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-03-12 09:38:21 Przyjęcie porządku obrad XIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-03-12 09:40:11 Przyjęcie protokołu Nr XVI/2020 z dn. 05.02.2020 r. XIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-03-12 09:41:01 Przyjęcie protokołu Nr XVII/2020 z dn. 14.02.2020 r. XIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-03-12 09:42:09 Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2020 z dn. 24.02.2020 r. XIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-03-12 09:56:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032”; XIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-03-12 09:57:51 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2020; XIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-03-12 10:03:52 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski”; XIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-03-12 10:06:54 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino” XIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-03-12 10:08:37 Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/172/2005 Rady Gminy w Będzinie z dnia 04 lutego 2005 r. - załącznik nr 2: Regulamin komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych działającej na terenie Gminy Będzino oraz uchwały nr XVI/123/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie XIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-03-12 10:13:06 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakimi muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji XIX Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-03-12 10:15:58 Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie XIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-05-29 09:10:06 Przyjęcie porządku obrad XXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-05-29 09:24:08 Przyjęcie protokołu Nr XIX/2020 z dn. 12.03.2020 r. XXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-05-29 09:25:20 Przyjęcie protokołu Nr XX/2020 z dn. 30.04.2020 r. XXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-05-29 09:40:27 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 XXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-05-29 09:52:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 XXI Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-05-29 09:54:48 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-05-29 09:56:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Będzino praw własności do nieruchomości oznaczonych nr działek 19/8 oraz 19/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Łopienica XXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-05-29 09:59:30 Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie oraz na pracowników GOPS w Będzinie XXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-05-29 09:44:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. XXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-05-29 10:29:28 Głosowanie w sprawie wyrażenia opinii Rady Gminy w sprawie złożenia do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu zabronionego przez Wójta Gminy Będzino - w wniosku z wnioskiem pokontrolnym wynikającym z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej prawidłowości wykorzystania samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia "Lepsze Jutro" z siedzibą w Będzinie prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy "Razem Radośniej" w Będzinie wraz z rozszerzeniem wniosku o przeprowadzenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontroli dotyczącej użytkowania samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, który jest w użytkowaniu ŚDS-u, a także dotyczącej użytkowania samochodu służbowego Dacia Duster o nr. rej. ZKO 77WX, w zakresie zasad korzystania z ewidencji pojazdów, w powiązaniu z ryczałtami samochodowymi, a także legalności, racjonalności gospodarowania wydatków budżetu gminy w zakresie funduszu wynagrodzeń pracowników urzędu, czy nie dochodziło tutaj do przekroczenia uprawnień, czy nie były to działania na szkodę interesu publicznego. XXI Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-06-17 11:06:08 Przyjęcie porządku obrad XXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-06-17 12:02:08 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2020 XXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-06-17 12:07:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020 – 2029 XXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-06-17 12:13:37 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2020/2021 XXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 10:52:44 Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 11:01:36 Przyjęcie protokołu Nr XXI/2020 z dn. 29.05.2020 r. XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 11:02:23 Przyjęcie protokołu Nr XXII/2020 z dn. 17.06.2020 r. XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:07:56 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na 2020 r. XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:08:43 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:13:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości niezabudowanej służebnością przesyłu XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-07-17 12:19:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/5/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-07-17 12:22:17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Będzinie złożonej przez Radną Barbarę Grudzień XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2020-07-17 12:43:42 Głosowanie w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie XXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-17 08:21:04 Przyjęcie porządku obrad XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-17 08:27:50 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec”; (Projekt nr 1) XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-17 08:30:11 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice – Dobiesławiec”; (Projekt nr 2) XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 09:11:30 Przyjęcie zmiany porządku obrad XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 09:13:50 Przyjęcie protokołu Nr XXIII/2020 z dn. 17.07.2020 r. XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 09:15:09 Przyjęcie protokołu Nr XXIV/2020 z dn. 17.08.2020 r. XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 11:18:26 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1) XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 12:19:11 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok (Projekt nr 2) XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 12:25:07 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 (Projekt nr 3). XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-08-28 12:47:21 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Projekt nr 4). XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-08-28 12:49:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy (Projekt nr 5). XXV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-09-15 09:19:47 Przyjęcie zmiany porządku obrad XXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-09-15 09:20:51 Przyjęcie protokołu Nr XXV/2020 z dn. 28.08.2020 r. XXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-09-15 09:59:15 Podjęcie uchwały Projekt nr 1 – w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; XXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Przyjęcie porządku obrad XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmiany porządku obrad XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (projekt nr 1) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. (projekt nr 2) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 (projekt nr 3) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino (projekt nr 4) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino (projekt nr 5) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/167/20 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 6) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wystąpienia o opinię do propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt nr 7) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Będzinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatu Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3508Z na odcinku Mścice-Dobiesławiec” (projekt nr 8) XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-11-05 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino (projekt nr 9) – projekt dodatkowy XXVIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (projekt nr 1) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zaopiniowania - przez Zarząd Powiatu w Koszalinie - propozycji zaliczenia dróg na terenie Gminy Będzino do kategorii dróg gminnych (projekt nr 2) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 (projekt nr 3) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (projekt nr 4) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Będzinie na lata 2021-2024 (projekt nr 5) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Będzino na lata 2021-2024 (projekt nr 6) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino (projekt nr 7) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025, za lata 2018-2019 (projekt nr 8) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-03 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (projekt nr 9) XXIX Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2020-12-29 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmiany porządku obrad XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu Nr XXVII/2020 z dn. 08.10.2020 r. XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (projekt nr 1) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2020-2029 (projekt nr 2) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2020 rok Nr XV/115/19 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 grudnia 2019 r. (projekt nr 3) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Będzino (projekt nr 4) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 5) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino (projekt nr 6) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargowym części działki oznaczonej nr 172/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino (projekt nr 7) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 9 h) Uchwała w sprawie w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych (projekt nr 8) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (projekt nr 9) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 (projekt nr 10) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2020-12-29 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 (projekt nr 11) XXX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie przyjęcia zmiany porządku obrad XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki wójta XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie przyjęcia wniosków radnych o zmiany w budżecie XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2021 XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 (projekt nr 2) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Będzinie nr XII/113/07 z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Będzinie (projekt nr 3) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020-2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 (projekt nr 4) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 (projekt nr 5) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie (projekt nr 6) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (projekt nr 7) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. (projekt nr 8) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (projekt nr 9) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwału w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2021 rok (projekt nr 10) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino (projekt nr 11) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie wniosku formalnego o obniżenie stawki w § 1. pkt 3 z 81 zł na 58 zł. (projekt nr 12) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr 12) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska na żądanie Wojewody Zachodniopomorskiego (projekt nr 13) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2021-01-28 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino (projekt nr 14) XXXI Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-02-25 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad XXXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-02-25 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXVIII/2020 z dn. 05.11.2020 r. XXXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-02-25 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXIX/2020 z dn. 03.12.2020 r. XXXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-02-25 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXX/2020 z dn. 29.12.2020 r. XXXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-02-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (projekt nr 1) XXXII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (projekt nr 1) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 (projekt nr 2) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 (projekt nr 4) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym (projekt nr 6) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (projekt nr 7) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Będzino na lata 2021-2025 (projekt nr 8) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Będzino na rok 2021 (projekt nr 9) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Będzino na lata 2012–2032” (projekt nr 10) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r. (projekt nr 11) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-03-25 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie oraz ośrodków wsparcia Dzienny Dom Pobytu "Pod Świerkami" w Tymieniu i Klub Senior+ w Mścicach (projekt nr 5) XXXIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-04-19 Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesja Rady Gminy w Będzinie [nadzwyczajna]
2021-04-19 Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do reprezentowania Rady Gminy w Będzinie w postępowaniu przed sądem XXXIV Sesja Rady Gminy w Będzinie [nadzwyczajna]
2021-05-28 09:13:06 Przyjęcie porządku obrad XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 09:14:04 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXXIII/2021 z dn. 25.03.2021 r. XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 09:16:36 Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXXIV/2021 z dn. 19.04.2021 r. XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 09:45:40 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Będzino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko Kołobrzesko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji; XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 09:49:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029; XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 09:56:00 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Będzino w roku szkolnym 2021/2022; XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 10:00:49 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji; XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-05-28 10:04:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, ja i również trybu ich pobierania; XXXVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-06-10 09:23:01 Przyjęcie porządku obrad XXXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-06-10 10:27:28 Opinia w sprawie skierowania wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej do organów ścigania XXXVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-08-24 09:16:14 Przyjęcie porządku obrad XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-08-24 09:25:43 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Będzino XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-08-24 09:52:13 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 09:14:29 Przyjęcie porządku obrad XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 12:52:13 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 12:53:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 12:55:57 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2021 rok Nr XXXI/196/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 r.; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 13:00:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/255/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Będzino; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 13:02:10 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 13:14:04 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 13:41:27 Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2021-09-30 13:43:55 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3514Z w m. Wierzchomino”; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 13:44:50 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 3505Z w m. Kazimierz Pomorski”; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 13:49:57 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 7/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w Gminie Będzino; XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-09-30 13:58:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-09-30 Przyjęcie porządku obrad XLIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-08-12 Przyjęcie porządku obrad XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-08-12 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji przez Gminę Będzino oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:16:36 Podjęcie porządku obrad XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 11:00:49 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Będzino XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 11:16:03 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021r XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 11:16:55 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029r XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 11:35:30 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-10-28 11:50:52 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Będzino XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 11:58:11 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Będzino XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 12:04:44 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie o ustaleniu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior +w Tymieniu oraz w Klubie „Senior +” w Mścicach XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 12:18:51 Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 12:24:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2021-10-28 12:32:12 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Będzino na rok obrachunkowy 2022 w celu realizacji zamówienia publicznego XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:51:55 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 1 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:53:32 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 2 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:54:03 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 3 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:54:34 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 4 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:55:02 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 5 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:55:44 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 6 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:56:34 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 7 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:57:33 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 8 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:58:13 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 9 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:58:42 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 10 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:59:13 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 11 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 10:59:41 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 12 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 11:00:11 Rozstrzygnięcie dotyczące uwagi nr 13 XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 12:43:25 Podjęcie uchwały w sprawie skargi D.R – P. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Mścicach XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 12:52:49 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego powierzenia prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy "Razem radośniej" w Będzinie XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 13:13:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu przeniesienia siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Będzinie do Strachomina XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-10-28 13:15:34 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach XLIV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-11-24 09:11:45 Podjęcie porządku obrad XLV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-11-24 09:22:42 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021 rok. XLV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-11-24 09:29:29 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 XLV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-11-24 09:30:30 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino XLV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-11-24 09:52:33 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. XLV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-11-24 09:58:20 Uchwała w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Uchwała Nr XLIII/270/21 Rady Gminy w Będzinie z dnia 30 września 2021r. XLV Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-12-17 09:11:35 Podjęcie porządku obrad XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-17 09:42:26 Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-17 09:45:21 Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zakupu systemu ultrasonograficznego - aparatu USG XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-17 10:44:21 Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Środowiskowy Dom Samopomocy Razem radośniej” XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2021-12-17 11:18:15 Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Będzinie XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2021-12-17 11:29:37 Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na 2021rok XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-17 11:34:20 Projekt nr 6 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029 XLVI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-30 09:11:59 Podjęcie porządku obrad. XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-30 09:17:34 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Będzino na rok 2021. XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-30 09:21:17 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup i położenie kostki brukowej na chodniku przy ul. Dworcowej w Mścicach”. XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-30 09:25:05 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525Z polegająca na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych, zatoki autobusowej oraz przebudowie chodników”. XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-30 09:29:10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych nieruchomości. XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2021-12-30 09:32:48 Uchwała w sprawie uchwalenia Ramowego Harmonogramu Pracy Rady Gminy w Będzinie na 2022 rok. XLVII Sesja Rady Gminy w Będzinie za