Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Andrzej Jóźwiak

Andrzej Jóźwiak

Wiceprzewodniczący

Okręg: 8, zdobyte głosy: 159, przynależność: Klub Radnych Samorządni

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rolnictwa i Przemysłu stała II/5/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
35 Naprawa drogi w Będzinku interpelacja 2019-03-28 2019-04-02
43 Lustro w Łeknie interpelacja 2019-04-26 2019-05-09
44 Odnowienie przejścia w Kazimierzu Pomorskim interpelacja 2019-04-26 2019-05-09
49 Gazyfikacja Kazimierza Pomorskiego interpelacja 2019-06-26 2019-07-10
50 Kanalizacja w Kazimierzu Pomorskim i Strzeżenicy interpelacja 2019-06-26 2019-07-10
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-12-10 Porządek obrad i wnioski do porządku obrad II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie zgody na trzyosobowe składy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania komisji infrastruktury technicznej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania komisji oświatowo - społecznej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania komisji rolnictwa i przemysłu Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 w sprawie powołania komisji budżetowo - finansowej Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Będzinie II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Będzino z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytu publicznego i o wolontariacie na rok 2019 II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 przełożenie głosowania na kolejną sesję Rady Gminy w Będzinie uchwały w sprawie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Będzino II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Będzino na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola” w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-10 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino II Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 08:32:10 Głosowanie testowe III Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2018-12-17 Przyjęcie porządku obrad i wnioski do porządku obrad III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 W sprawie przeniesienia na kolejną sesję przyjęcia protokołu z ostatniej sesji III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2018 III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2018 – 2025 III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Przeniesienie głosowania na kolejną sesje uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019, na terenie Gminy Będzino III Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2019, na terenie Gminy Będzino III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2019 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrzycy III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Podjęcie uchwały w sprawie intencji przyjęcia do budżetu gminy na rok 2020 zabezpieczenia na potrzeby przekazania dotacji celowej Ochotniczej Straży pożarnej w Będzinie III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-17 Przeniesienie na późniejszy termin podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Będzino. III Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Porządek obrad i wnioski do porządku obrad IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2019 IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego harmonogramu pracy Rady Gminy w Będzinie IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior +” w Tymieniu i przyjęcia jego statutu IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu „Senior +” w Mścicach i przyjęcia jego regulaminu z poprawką pkt. 5 w regulaminie z wykreśleniem słowa "bezpłatne" IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2018-12-28 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Tymieniu oraz Klubie Senior+ w Mścicach IV Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-01-28 09:11:59 Przyjęcie porządku obrad Testowa sesja za
2019-01-28 09:14:57 Uchwała nad projektem uchwały testowej 001 Testowa sesja przeciw
2019-01-28 09:18:53 Głosowanie na projektem uchwały testowej nr 002 Testowa sesja przeciw
2019-01-29 09:24:33 w sprawie Uchwały nr 1 Testowa sesja przeciw
2019-01-29 09:27:03 w sprawie Uchwały nr 2 Testowa sesja za
2019-01-29 09:30:30 w sprawie Uchwały nr 3 Testowa sesja wstrzymał się
2019-01-29 09:20:02 nad porządkiem obrad Testowa sesja wstrzymał się
2019-02-07 13:21:08 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 13:29:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Będzino na lata 2019-2026 V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 13:39:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na rok 2019 Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 13:50:15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Będzino na lata 2018-2021, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025" V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 13:59:27 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/191/05 Rady Gminy w Będzinie z 26 kwietnia 2005 roku w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 14:08:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. dot. utworzenia Dziennego Domu "Senior+" w Tymieniu V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 14:12:25 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. dot. utworzenia Klubu "Senior+" w Mścicach V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 14:17:57 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino V Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2019-02-07 10:09:05 Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-02-07 10:11:37 Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji II, nr III i nr IV V Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:14:51 Przyjęcie porządku obrad i wnioski do porządku obrad VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:16:30 Przyjęcie protokołu z V Sesji VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:49:33 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:54:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 09:59:15 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:14:08 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Będzino w 2019 roku” VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:19:50 Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych na terenie Gminy Będzino oraz granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:21:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Będzino współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:33:24 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do Wójta Gminy Będzino VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:35:53 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Będzinie złożonej do SKO w Koszalinie oraz do Wójta Gminy Będzino VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:41:30 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:44:34 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:46:44 Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre” VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-03-28 10:04:16 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino VI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:34:34 Przyjęcie protokołu z VI Sesji VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:46:13 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 VII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2019-04-26 09:50:11 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2019-04-26 09:55:59 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Będzino; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:10:16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:13:36 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:43:13 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2019-04-26 10:48:45 Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego szkolnego, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:52:42 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Mścicach; VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:55:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie Nr VI/43/19 z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3514Z na odcinku Borkowice – Dobrzyca i Nr 3523Z na odcinku Popowo – Dobre”. VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 10:57:18 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 09:32:22 Przyjęcie porządku obrad VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 11:00:01 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 11:01:42 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-04-26 11:04:00 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 VII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 09:10:06 Przyjęcie porządku obrad VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 09:11:45 Przyjęcie protokołu z VII Sesji VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:09:05 Podjęcie uchwały (Projekt nr 1) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie planowanego deficytu VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:14:11 Podjęcie uchwały (Projekt nr 2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:16:03 Podjęcie uchwały (Projekt nr 3) w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:18:08 Podjęcie uchwały (Projekt nr 4) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:21:19 Podjęcie uchwały (Projekt nr 5) w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:23:02 Podjęcie uchwały (Projekt nr 6) w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:24:30 Podjęcie uchwały (Projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie bezprzetargowym VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:28:38 Podjęcie uchwały (Projekt nr 8, dawniej 10) w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Będzino VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:34:08 Podjęcie uchwały (Projekt nr 9, dawniej 11) w sprawie określenia metody ustalania opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie przeciw
2019-05-31 10:40:02 Podjęcie uchwały (Projekt nr 10, dawniej 12) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Mieszko VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 10:43:27 Podjęcie uchwały (Projekt nr 11, dawniej 13) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Ludmiła VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-05-31 11:07:56 Zmiana porządku obrad VIII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 09:22:03 Przyjęcie porządku obrad IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 09:25:17 Przyjęcie protokołu z VIII sesji IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 10:26:18 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Będzino wotum zaufania (Projekt nr 1) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie wstrzymał się
2019-06-26 10:29:45 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2018 rok (Projekt nr 2) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 10:50:29 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Będzino z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018 (Projekt nr 3) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:25:48 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 (Projekt nr 4) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:27:00 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2026 (Projekt nr 5) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:33:54 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany: Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Będzino na lata 2012-2032. (Projekt nr 6) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:36:59 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Będzinie z dnia 29 listopada 2013 roku nr XXXVI/251/13 w sprawie założenia Cmentarza Komunalnego w Łeknie oraz nadania mu regulaminu (Dz. Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 223) (Projekt nr 7) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 11:39:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 (Projekt nr 8) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 12:01:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Projekt nr 9) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-06-26 12:06:35 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania nieruchomości w trybie bezprzetargowym (Projekt nr 10) IX Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 09:12:50 Przyjęcie porządku obrad X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 09:14:13 Przyjęcie protokołu z IX Sesji X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 09:54:17 Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata obrachunkowe 2020 i 2021 w celu realizacji zamówienia publicznego; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:05:48 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:09:47 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/34/2019 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:12:29 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 253/13 położonej w obrębie ewidencyjnym Mścice w Gminie Będzino; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:16:42 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej utworzenia i prowadzenia ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt chronionych w miejscowości Dobrzyca; X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-08-30 10:23:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia. X Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 10:11:54 w sprawie zmiany porządku obrad XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 10:13:31 w sprawie przyjęcia protokołu z X Sesji XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:00:26 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Będzino na rok 2019 XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:05:03 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Będzino na 2019 rok Nr IV/17/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 28 grudnia 2018 r. XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:07:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2019 – 2028 XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:09:08 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:11:47 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Będzino XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:19:39 Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Będzinko na sołectwa: Będzinko i Barnin/Zagaje XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-09-26 11:17:33 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Strzeżenice XI Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 10:06:01 Przyjęcie porządku obrad XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 10:06:58 Przyjęcie protokołu z XI Sesji XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 10:56:03 Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec planowanej realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu do produkcji środków poprawiających właściwości gleby z komunalnych osadów ściekowych na działce numer 140/1 położonej w Łeknie XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 10:58:34 Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla remontu odcinka drogi krajowej nr 11 w Mścicach XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 11:01:33 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru od osób fizycznych podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Będzino XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za
2019-10-28 11:07:23 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr X/83/19 z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia XII Sesja Rady Gminy w Będzinie za